Z okazji otwarcia nowego biura w Ostrowcu Świętokrzyskim 5% zniżki dla pierwszych 10 klientów w każdym miesiącu.
tel. kom.: 692 433 364
email: biuro@glossa.ostrowiec.pl
gg: 1285336
skype: glossaostrowiec
Formularz zamówienia tłumaczenia przysięgłego:

Wersja DOC
Wersja PDF

Formularz zamówienia tłumaczenia zwykłego:

Wersja DOC
Wersja PDF


Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez Biuro tłumaczeń GLOSSA
(zwane dalej Biuro)


1. Biuro wykonuje tłumaczenia przysięgłe i zwykłe zgodnie z poniższymi zasadami.
2. Realizacja zlecenia rozpoczyna się z chwilą przekazania przez Klienta pisemnego zamówienia na daną usługę oraz (w przypadku osób fizycznych) wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości brutto danego zamówienia. Jeżeli Biuro nie zaakceptuje warunków zawartych w Zamówieniu, wówczas niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
3. Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
4. W przypadku reklamacji wszelkie uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty otrzymania tłumaczenia przez Klienta. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na termin zapłaty za usługę.
5. Reklamacje związane z żądaniem upustu cenowego muszą być zgłoszone w formie pisemnej z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień w ciągu 5 dni roboczych od daty wykonania tłumaczenia przez Biuro.
6. W przypadku niedotrzymania przez Biuro terminu realizacji zlecenia, Klient ma prawo do otrzymania za każdy dzień zwłoki 10% zniżki liczonej od wartości netto danego zamówienia.
7. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za jakość tłumaczeń realizowanych w trybie ekspresowym. W przypadku ewentualnych błędów w tłumaczeniach ekspresowych zgłoszonych przez Klienta Biuro zobowiązuje się dokonać ich korekty nieodpłatnie. Biuro nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z przyczyn niezależnych od Biura, np. przerwy w dostawie prądu, awarie serwerów, telefonów, opóźnienia w działaniu poczty, itp.
8. Odpowiedzialność materialna za wszelkie szkody związane z wykonaniem tłumaczenia przez Biuro jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia.
9. Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Klienta bezpośrednio po zapłaceniu przez niego pełnej kwoty należności na podstawie faktury wystawionej przez Biuro.
10. Podstawą do rozliczeń jest strona obliczeniowa wykonanego tłumaczenia, która obejmuje 1500 znaków (wraz z pojedynczymi spacjami między wyrazami) a dla tłumaczenia przysięgłego 1125 znaków (wraz z pojedynczymi spacjami między wyrazami).
11. Liczba znaków jest obliczana przy pomocy odpowiednich funkcji edytora tekstu.
12. Każda rozpoczęta strona tłumaczenia pisemnego rozliczana jest z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, z wyjątkiem pierwszej strony, która jest liczona zawsze jako pełna.
13. Każda rozpoczęta strona tłumaczenia przysięgłego rozliczana jest z zaokrągleniem do pół strony, z wyjątkiem pierwszej strony, która jest liczona zawsze jako pełna.
14. Cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji. Przygotowanie do publikacji wymaga dodatkowej korekty, która na zlecenie Klienta może być wykonana przez Biuro za dodatkową odpłatnością. Warunki takiej usługi są określane indywidualnie.
15. Wszelkie wytyczne oraz instrukcje Klienta dotyczące zlecanego tłumaczenia (np. wskazówki dotyczące uwzględnienia w tłumaczeniu specyficznego słownictwa, nazw własnych, itp.) powinny zostać przekazane przez niego na piśmie wraz ze zleceniem.
16. W przypadku wstrzymania realizacji tłumaczenia w trakcie jego wykonywania Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonaną już część pracy wg ceny uzgodnionej przy zlecaniu usługi.
regulamin